Tudnivalók

Röviden:

A vizsgálat ideje átlag 40-60 perc, ami a helyszínen az ügyfélváróban megvárható, igény esetén a személyes adatok felvétele és a kérelem aláírása után a jármű itt is hagyható.

A vizsgálat elsősorban előzetesen egyeztetett időpontban történik, ezért célszerű a felesleges várakozás elkerülése érdekében telefonon vagy személyesen bejelentkezni. Telefon: 06-30-966-35-11

Az eredetiségvizsgálathoz szükséges okmányok:

Magánszemély esetén:
– a jármű forgalmi engedélye
– a kérelmező személyi igazolványa vagy jogosítványa és lakcímkártyája.

A kérelmező lehet a vevő vagy az eladó illetve meghatalmazott (szóban vagy írásban)

Jogi személy (cég) esetén:

- a jármű forgalmi engedélye
– a kérelmező cég 90 napnál nem régebbi cégkivonata
– a kérelmező cég aláírási címpéldánya
– az aláírásra jogosult személyi igazolványa és lakcímkártyája
meghatalmazott esetében
– meghatalmazás, személyi igazolvány, lakcímkártya

Ha nincsen forgalmi engedély akkor: hatósági határozat, amelyet az okmányiroda állít ki eredetiségvizsgálathoz ill. műszaki vizsgához, mely tartalmazza a jármű összes adatát.

Az eredetiségvizsgálat eredményeképpen kiállított hatósági bizonyítvány 60 napig illetve egyszeri felhasználásig érvényes.

Bővebben:

Előzetes eredetiségvizsgálat:

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a járműokmányok valódiságának megállapítása.

Az eredetiségvizsgálat kiszűri a bűncselekmény útján manipulált járműveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendő tulajdonosnak.

A jármű valódiságán túl további fontos információt adhat arról, hogy a megvételre kínált jármű ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett műszaki, technikai, jogi paraméterekkel.

Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshető képanyaggal támasztja alá a járművizsgálat idejében rögzített állapotát.

 

Mikor van szükség eredetiségvizsgálatra?

Előzetes eredetiségvizsgálatot el kell végezni a jármű:

tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor kivéve lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija esetét
– első forgalomba helyezésekor:
– gyártótól származó, járműkísérőlappal nem rendelkező, új jármű első forgalomba helyezésekor
– használt jármű első forgalomba helyezésekor
– járműnyilvántartásba korábban még nem vett, lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor
– ismételt forgalomba helyezésekor:
– forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor
– forgalomból ideiglenesen kivont járművek ismételt forgalomba helyezéskor, ha tulajdonosváltozás következett be
– alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást megelőzően (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje)

Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást, és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell elvégezni.
A származásellenőrzésre kötelezett, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

Nem kell előzetes eredetiségvizsgálatot végezni:

 • más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően a jármű (származásellenőrzését és) előzetes eredetiségvizsgálatát nem kell elvégezni, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott
  • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát
  • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került
 • Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha:
  • jogalapja öröklés
  • jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja
  • jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt
  • a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, és a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi
  • annak jogalapja állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása
  • annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést
 • első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni:
  • muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz
  • négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére

Az eredetiség vizsgáló állomáson a vizsgálatkor az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni:

személy azonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
– járműokmányok (forgalmi engedély, törzskönyv)
– jármű tulajdonjogát igazoló okirat
– az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:
– természetes személy esetén: meghatalmazás
– jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:
-3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
– közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata
– a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízása, vagy meghatalmazás
– egyéb, a járművel kapcsolatos okiratok (pl. hatósági határozat, jármű műszaki adatlap stb.)

Forrás: www.kekkh.gov.hu/hu/gepjarmu_eredetisegvizsgalat